Gaelscoil Na Lochanna

 • Cainteoir na Míosa Meitheamh
 • Banna cheoil sa ghairdín
  Banna cheoil sa ghairdín
 • Corn Chiain 2018
  Corn Chiain 2018
  Dylan Ó Frighil
 • Turas Rang 6 go Bundoran
  Turas Rang 6 go Bundoran
 • Seachtain Mata 2018
  Seachtain Mata 2018
 • Seachtain Mata 2018
  Seachtain Mata 2018
 • Turas Rang 3 go dtí an chathair
  Turas Rang 3 go dtí an chathair
 • Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
  Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
 • Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
  Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
 • Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
  Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
 • Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
  Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua
 • Cainteoirí na Míosa Aibrean
  Cainteoirí na Míosa Aibrean
 • Rang Jacqueline Ag obair le maighneid
  Rang Jacqueline Ag obair le maighneid
 • Comórtas Amhránaíochta
  Comórtas Amhránaíochta
 • Seó puipéid agus Litriú sa scoil
  Seó puipéid agus Litriú sa scoil
 • Biongó sa Chlós
 • Lá Erasmus
 • Foireann cispheile na mbuachaillí 2018
  Foireann cispheile na mbuachaillí 2018
  Shroich siad craobh an Chontae sa chomortas cluichí comhphobail 🙂
 • Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
  Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
 • An tSeachtain Ghlas
  An tSeachtain Ghlas
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!

 

Gaelscoil na Lochanna

06 / 09 / 2018

 

N.B. Lá Curaclam – Scoil Dúnta ar an 9ú Samhain (seachas an 5ú D.F má a bhí fógraithe). Tá brón orainn faoi aon chur isteach
New Language Curriculum Training Day – School closing now on 9th November (rather than 5th Oct as is on calendar). Sorry for any inconvenience in changing the day.

 

Fógraí Tapa / Quick Notices

Obairbhaile – Síníonn tuiste/caomhnóir an dialann obairbhaile gach oíche.

Parents sign the homework journal every night. GRMile maith agaibh

● Má tá tú ag teacht ag an scoil le páiste / chun páiste a bhailiú – téigh ar dtús chuig an oifig – agus rachaidh an páiste ar aghaidh nó glaofar chun na hoifige ar an idirchum iad. Laghdaíonn sé seo ar cur isteach ar an rang.

If you are arriving late with a child or collecting a child – go first to the school office. Children go to classroom themselves or can be called on intercom to come to office. This minimises disruption. Please sign children out in the office if leaving early.

Uaireannta Páirc an Chrócaigh / Croke Park Agreement
Mar eolas daoibh, buaileann an fhoireann le chéile Dé Luain tar éis scoile ar feadh uair a chloig chun curaclam/cursaí scoile a phleanáil (2.30-3.30).

Just for information- On Mondays after school, teachers meet for an hour for school/curriculum planning (2.30-3.30).

Am Tosaithe / Starting Time
Bíonn foireann na scoile sa chlós ag déanamh féitheoireacht breise ó 8.30. Roimhe seo caithfidh tuismitheoirí / caomhnóirí a bheith i bhfeighil ar aon pháiste atá ar thalamh na scoile.

Staff supervise children in school yard from 8.30. If any children are on the school site before this, they must be supervised by a parent/guardian. GRMA.

● Asláithreachtaí / Absences
Má tá do pháiste as láthair, seolaigí litir isteach nuair a fhilleann siad (fiú má tá glaoch curtha agat ar an scoil).
D’fhéadfadh Rang 1-6 an dialann obairbhaile a úsáid chuige seo.

Nóta: De réir ciorcalán 0028/2013, nuair a ghlaoítear an rolla sa scoil ag a 10.00 agus muna raibh páistí istigh tá orainn anois iad a mharcáil asláthair.

Má tá páiste as láthair 20 lá nó níos mó- caithfidh an scoil na hasláithreachtaí seo a chur in iúl don Bhord Leasa Oideachais Náisiúnta.

Mar eolas: An ráta tinrimh anuraidh sa scoil ná 95.5% (ceann is ísle riamh). (D’ísligh an figiúr i Meitheamh go 92.2% i Mí an Mheithimh agus táimid ag súil le briseadh seachtaine ag deireadh na scoilbliana nach dtitfidh sé chomh híseal sin arís).

If your child is absent, please send in a note to the class teacher on their return (even if you have rung school to explain absence). Rang 1-6 could use homework journals for this.

Note: According to circular 0028/2013, when the roll is called at 10.00 and if your child has not been in school by then we now have to mark them absent. If a child is absent for 20 days or more the school must report these absences to the National Education Welfare Board.
For information: The attendance rate in school last year was 95.5% (lowest ever) (fell to 92.2% in June- we are hoping that finishing a week earlier in June will help this figure increase next year.

● Páirceáil / Parking
Le bhur dtoil ná pairceáiligí riamh san ionad bailiú nó san ionad Busanna. Méidíonn sé seo an seans ar thimpist. Sa mhaidin, muna bhfuil spás san ionad bailiú, tar timpeall go dtí an carr clós – tá dóthan spás ann. Bord Bainistíochta.

Please never park in drop off zone or Bus zone. This increases the risk of an accident. In the mornings, if there is no space in the drop-off area, come around to the car park – there is enough space there. Board of Management.

● Bheith inár Comharsana maithe / Being Good Neighbours
Le bhur dtoil, ná bígí i ngairdín nó ar balla aon duine ar an mbealach chuig nó ón scoil.

Please do not enter any gardens or walk on walls on the way to or from school. GRMAgaibh

 

Rudaí ag Teacht / Upcoming Items

● Aoine 28 ú Lá Fáilte Rang Jacqueline
● D.F. / Lenrec / Oct. – Bring in your recycleables
● D.F. AGM Cruinniú na dTuistí / Oct. – Parents Association AGM
(agus coiste nua le toghadh and new committee members needed)
● D.F. 20 ú Cóisir Oíche Shamhna / 20th Oct. – Halloween Party

 

 

Cruinniú Chinn Bliana Coiste na dTuistí

Parents Association A.G.M.
Deireadh Fómhair / October

dáta le bheith cinntithe go luath / date to be confirmed and announced soon
Fáilte roimh gach tuiste/caomhnóir / Welcome all parents/guardians

Sonraí eile le teacht / More details to follow

 


Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna