Ráiteas ón mBord – Meitheamh 2016

Bhuail an Bord le chéile Dé Máirt, 20 Meitheamh 2016.

The Board met on Monday, 20 June 2016.

Cúrsaí Foirne (Staffing)

Ba mhaith leis an mBord buíochas a ghabháil le foireann na scoile as an obair atá déanta acu i rith na bliana.  Is mian leo ádh mór ina post nua a ghuí ar Mhúinteoir Fionnuala, a bheidh ag fágáil na scoile.  Comhghairdeas le Múinteoir Niamh Ní Chearúil as a gealltanas pósta.

The Board wishes to thank the school staff for their work over the past year.  It wishes Múinteoir Fionnuala, who will be leaving the school, well in her new job.  Congratulations to Múinteoir Niamh Ní Chearúil on her recent engagement.

Tá beirt mhúinteoirí nua á n-earcú faoi láthair – post buan agus post sealadach atá i gceist.  Leagfar amach múinteoirí do ranganna na scoilbhliana seo chugainn nuair a bheidh beirt ceaptha, agus cuirfear pobal na scoile ar an eolas ina thaobh.

Two new teachers are being recruited at present – one permanent and one temporary.  Once these appointments have been made, teachers will be assigned to classes for the coming schoolyear, and the school community will be informed.

Ranganna (Classes)

Tar éis dó plé, machnamh agus anailís ar fhigiúirí a dhéanamh, maraon le dul i gcomhairle le cigire ón Roinn Oideachais agus Scileanna, tá sé beartaithe ag an mBord an cur chuige seo a leanas a chur i bhfeidhm maidir le Ranganna 4, 5 agus 6 na scoilbhliana seo chugainn:

 • Rang a 5 a roinnt agus an amchláir na bliana a dháileadh suas idir amannta a bheidh
  • Na ranganna leo féin do chuid mhaith den lá
  • Na ranganna ina rang ghrupaí 4/5 agus 5/6 (le múinteoirí breisie sa seomra amannta)
  • Na Rang 4+5+6 meascaithe agus ag tabhairt faoi chláracha oideachasúla le chéile
 • Tá ainmneacha an tseisir a bheidh in aon ghrúpa le Rang a 4 roghnaithe, i gcomhairle lena dtuismitheoirí, ag an bpointe seo.
 • Beidh Múinteoirí Patricia, Karla agus Róis (ó Scoil Mhuire) ar fáil ag Rang a 4/5/6 i rith na scoilbliana, agus tá súil againn cúntóir ranga breise a chur ar fáil freisin.
 • Mhol an Chigireacht úsáid níos leithne agus níos éagsúla a bhaint as na múinteoirí breise chun co- mhúinteoireachta a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhsí ama i rith na bliana.
 • Mhol an Chigireacht, freisin, an méid páistí atá á dtógáil amach ó ranganna uile na scoile don Tacaíocht Foghlama a laghdú toisc go bhfreastalódh tréimhsí co-mhúinteoireachta agus cláracha áirithe i suíomh an tseomra ranga níos fearr ar riachtanais na bpáistí.

After much discussion, consideration and analysis of figures, as well as consulting with an inspector from the Department of Education and Skills, the Board has decided to implement the following approach regarding 4th, 5th and 6th Class for the coming school year:

 • 5th Class will be split and the timetable for the year will be divided between
  • Times when Rang 4,5 ,6 are kept separate for parts of the day
  • Times when Rang 4/5 and 5/6 will be in rooms with class teacher (and sometimes with extra teachers)
  • Times when the children from rang 4+5+6 will be mixed for delivery of certain educational programmes.
  • The names of the six children that will be placed with 4th Class have now been selected, in consultation with their parents.
 • Múinteoirí Patricia, Karla and Róis will be available to 5th Class for the full school year, and we hope to make an extra classroom assistant available too.
 • The Inspectorate suggested a wider and more varied use of these extra teachers to implement shared teaching programmes for certain periods throughout the year (rather than simply using the teachers for keeping 5th Class together and separate from the other classes for certain subjects).
 • The Inspectorate suggested, also, reducing the amount of children being withdrawn from classrooms throughout the school for Learning Support.  Periods of team-teaching and running certain programmes in the classroom setting would better serve the needs of the children.

Íocaíocht do Ranganna Iarscoile (Payment for Afterschool Classes)

Aithníonn an Bord an fiúntas a bhaineann le ranganna iarscoile i gcultúr agus i spiorad na scoile.  Le cinntiú gur féidir leanúint ar aghaidh lena gcur ar fáil, áfach, caifear breathnú chuige go n-íocfar as na ranganna in am cuí.  Bhí 3 théarma de ranganna iarscoile againn i mbliana, agus ar an drochuair, tá roinnt mhaith íocaíocht fós gan íoc.

The Board recognises the contribution that extracurricular classes to the culture and the spirit of the school.  To ensure their continuation, however, prompt payment is essential.  There have been 3 terms of extracurricular classes this year, and unfortunately, there are still many payments outstanding.

Tuigimid, toisc go bhfuil an saol gnóthach, gur furasta dearmad a dhéanamh ar a leithéid.  Más amhlaidh atá an scéal leatsa, iarraimid ort íoc gan mhoill.  Tá téacsanna agus ríomhphoist meabhrúcháin seolta amach ag an scoil cheana féin, agus beidh an Bord ag seoladh litreacha pearsanta meabhrúcháin go luath chuig teaghlaigh nár íoc.  Moltar an córas EPP ar líne a úsáid, más féidir, ach más gá, is féidir íocaíocht a dhéanamh san oifig roimh deireadh na scoilbhliana.  I gcásanna deacracht airgeadais, moltar dul i dteangmháil leis an oifig chun córas íocaíochta a phlé.

We understand that, with life being so busy, it may simply have slipped some people’s minds.  If this is the case with you, we would appreciate if you could pay at your earliest convenience.  The school has already sent reminder text messages and emails, and the Board will send personal reminder letters shortly to families whose payments are outstanding.  The online EPP system should be used where possible, but if necessary, payments may be made to the office before the end of the school year.  In situations of financial difficulty, please contact the office to discuss a payment schedule.

Polasaithe (Policies)

Rinneadh athbhreiniú ar Pholasaí Eachtraí Éigeandála.  Déanfar obair an bhliain seo chugainn ar na polasaithe seo a leanas:

 • Mí-úsáíd Substaintí
 • Poncúlacht
 • Íocaíochtaí
 • Ranganna Iarscoile

The Critical Incident Policy was reviewed.  Work will be done in the coming year on the following policies:

 • Substance abuse
 • Punctuality
 • Payments
 • After-school Classes

Cúrsaí Caiteachais agus Airgid (Expenditure and Finance)

Tá an Bord sásta go bhfuil cuntais na scoile faoi smacht.

The Board is satisfied that the school accounts are under control.

Coiste na dTuismitheoirí (The Parents’ Association)

Ba mhaith leis an mBord buíochas ó chroí a ghabháil leis an gCoiste as ucht gach a bhfuil déanta acu ar son na scoile i mbliana.

The Board wishes to thank the Coiste for all they have contributed to the school this year.

Corn i gcuimhne ar Chian Gairnéir (Cian Gairnéir Memorial Cup)

Ag tosú i mbliana, bronnfar corn i gcuimhne ar Chian ar an dalta ó Rang a 6 is fearr a léiríonn luacha Críostaíochta.  Tá súil againn é seo a bhronnadh ar dhalta ó Rang a 6 chuile bhliain amach anseo.

Starting this year, a cup will be awarded in Cian’s memory to the 6th Class pupil who best displays Christian values. We hope to award this to a 6th Class pupil every year from now on.

Buailfidh an Bord le chéile arís Dé Máirt, 20 Meán Fómhair 2016.

The Board will meet again on Tuesday, 20 September, 2016.

You may also like...