Ráiteas ón mBord – Deireadh Fómhair, 2016

Coiste na dtuistí

Tháinig Tara ón gcoiste go dtí an gcruinniú Bhoird, agus d’inis sí don bhord faoi na heachtraí atá pleanáilte ag an gCoiste i mbliana. Tugann an Bord tacaíocht láidir do na heachtraí seo agus buíochas mhór don choiste as ucht an obair iontach atá ar siúl acu.

Tara from the Coiste came to the Board meeting and informed the Bord of their plans for events for the year. The Board stongly supports and thanks the Coiste for their ongoing work.

Polasaí Iontrála / Enrolment Policy

Bhí an polasaí pléite ag féachaint ar fhianaise faoi sheoladh agus an aidhm go mbeadh uasmhéid 30 i ngach rang. Is féidir féachaint ar seo gach bliain.

The Board discussed the Enrolment Policy, looking at evidence of address, and the aim of having a maximum of 30 in each class. This can be looked at each year.

Fáilte

Cuireann an mBord fáilte roimh Dharach Ó Catháin (ball Bord nua).

Welcome – The Board welcomes it’s new member Darach Ó Catháin.

Scoil Sláintiúil

Fáiltíonn an Bhoird roimh an nuacht iontach faoi 72 tuistí a tháinig chuig Cruinniú Chinn Bliana Coiste na dTuistí. (Is dócha gur cheap a lán daoine go mbeidh neart ag an gcéad cruinniú – ach nuair a thuig gach duine gur futhú a bhí sé, sheas siad suas agus mar sin tá an todhchaí slán).

The Board welcomes the news that 72 parents attended the AGM recently. (Presumably a lot of people thought there would be plenty at the first meeting, but when they realised it was up to them, they stood up and because of this the future of the school is safe).

Comhgairdeachas

Guíonn an Bhord gach ráth ar Múinteoir Niamh agus Alan, ar a bpósadh agus guímid gach sonas ar a saol le chéile amach anseo.

The Board would like to congratulate Múinteoir Niamh and Alan on their wedding, and wish them the best for their future lives together.

Teagasc agus Foghlaim / Teaching and learning

Tá an fhoireann agus na daltaí ag obair ar “Cur i Láthair sna gcóipleabhair, agus Teanga ó Bhéal sa Bhéarla sa sraith seo den phlean. Tá marcanna arda ag an scoil sa léitheoireacht Béarla.

The staff and pupils are working on presentation of work in children’s copies and English oral language in the next phase of the school improvement plan. The school marks for English reading are high.

Polasaí Poncúlachta

Chuala an Bord go bhfuil an polasaí seo i bhfeidhm anois agus tá súil ag gach duine go mbeidh feabhas le teacht ar phoncúlacht sa scoil.

The Board heard that the new punctuality policy is now in place and hope there will be an improvement in punctuality in the school.

Polasaí Mí Úsáid Substaintí

Pléadh seo agus tá dréacht le fáil ar líne. Cuireann an Bhord fáilte roimh thuairimí.

The Board discussed the policy on substance misuse, and a draft is available to view on-line. The Board welcomes opinions on this.

Airgead Tiomsaithe / Fundraising money

Tá sprioc €16,000 ann d’airgead thiomsaithe i mbliana.

There is a target of €16,000 for fundraising money this year.

Ma tá aon cheist faoi chursaí airgid (nó eile) ag tuistí le do thoil tar i dteagmháil linn.
If there are any questions regarding school finances or any other matter- please contact us.


Beidh an chéad cruinniu eile ag an mBord ar an 5ú Nollag, 2016, 7:30.
The next scheduled Board meeting is 5th December, 2016, 7:30

You may also like...