Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 8 Márta 2018

Bhuail an Bord le chéile Déardaoin, 8 Márta 2018. (The Board met on Thursday, 8 March 2018.)

Clárúchán don Scoilbhliain 2018-2019 ​(Enrolment for the 2018-2019 Academic Year)
Tá rang iomlán cláraithe do rang na Naonán Shóisearacha don bhliain seo chugainn.
(A full class has enrolled for next year’s Junior Infants’ class.)

Cúrsaí Foirne ​(Staffing)
Guímid ádh mór agus gach dea ghuí ar Mhúinteoir Éilis a bheidh ag dul ar saoire máithreachais go gairid. Beidh foireann iomlán na scoile ag obair le cinnitiú go mbeidh leanúnachas ag na daltaí agus í ar shiúl. Beidh Múinteoir Karla ag múineadh Rang a 5. Beidh Múinteoir Karen ag obair go lánaimseartha chun rangana Karla a chlúdach.
(We wish Múinteoir Éilis, who will be going on maternity leave shortly, good luck and every good wish. The entire school staff will be working to ensure that the students will have continuity in her absence. Múinteoir Karla will be teaching 5th Class. Múinteoir Karen will be working fulltime to cover M. Karla’s classes.)

Labhairt na Gaeilge ​(The Speaking of Irish)
Agus Riail na Gaeilge á cur i bhfeidhm againn, tá áthas orainn feabhas a thabhairt faoi deara i labhairt na Gaeilge sa scoil. Meabhraímid gur cóir Gaeilge amháin a labhairt ar áitreamh na scoile(páistí R.1-6).
(Now that Riail na Gaeilge is being implemented, we are delighted to observe an improvement in the speaking of Irish. Please remember that only Irish should be spoken by R1-6 on the school premises.)

Socruithe Teagmhais i gcóir Laethanta Sneachta ​(Contingency Arrangements for Snow Days)
Ag leanúint treoir Ciorclán 0009/2017 a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna, cuirfear
na socruithe seo i bhfeidhm:

  • Cuirfear an leathlá ag 11.45 ar an Aoine, 23 Márta do thraenáil foirne ar chosaint leanaí ar ceal, agus déanfaidh an fhoireann traenáil tar éis am scoile.
  • Cuirfear an leathlá do chruinniú foirne ag 1.25 ar an Aoine, 27 Aibreán ar ceal, agus tionólfar an cruinniú tar éis am scoile.
  • Cuirfear an lá saor ar an Aoine, 1 Meitheamh ar ceal.
  • Beidh an lá spóirt ar siúl ar an lá deireanach den scoilbhliain, an Aoine, 29 Meitheamh.
  • Cuirfear béim ar an litearthacht idir seo agus deireadh na bliana.

(Following the guidance of Circular 0009/2017, issued by the Department of Education and Skills, the following arrangements will be put in place:

  • The half-day at 11.45 on Friday, 23 March for staff training on child protect will be cancelled, and the staff will do this training outside school time.
  • The half-day at 1.25 on Friday, 27 April for a staff meeting will be cancelled, and the meeting will be held outside school time.
  • The day off on Friday, 1 June will be cancelled.
  • The school sports day will take place on the last day of the academic year, Friday, 29 June.
  • There will be a focus on literacy between now and the end of the school year.)

Polasaithe Scoile ​(School Policies)
I gcomhthéacs na dtreoirlínte Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iarbhunscoileanna a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna, rinneadh plé ar pholasaí na scoile maidir le cosaint leanaí. Próiséas beo leanúnach é seo a leanfaidh ar aghaidh amach sa todhchaí. Ní mór do gach duine a oibríonn sa scoil, i gcáil ar bith, oiliúint a fháil sna nósanna imeachta seo. Beidh an Bord ag eisiú na dea-chleachtaí atá ar intinn ag an mBord cur i bhfeidhm le cinntiú go dtiocfaidh an oiread feabhais agus is féidir ar nósanna cosaint leanaí ár scoile.
(In the context of the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools guidelines published by the Department of Education and Science, the school’s child protection policy was discussed. This is an active, continuous process which will continue into the future. Every person who works in the school in any capacity, is obliged to receive training in these procedures. Board will soon issue the best practices that the Board intends to implement to maximize child protection procedures in our school.)

Rinneadh plé ar Chód Iompair na scoile freisin.  (The school’s Behaviour Code was discussed also)

You may also like...