Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 5 Nollaig 2017

Bhuail an Bord le chéile Dé Máirt, 5 Nollaig 2017.
(The Board met on Tuesday, 5 December 2017)

Ról​ ​lárnach​ ​na​ ​Gaeilge​ ​inár​ ​scoil​ ​(The​ ​central​ ​role​ ​of​ ​Irish​ ​in​ ​our​ ​school)
Tá obair athbhreithniúcháin ar bun le tamall ar Pholasaí Gaeilge na scoile. Tá an-obair déanta ag foireann agus ag daltaí na scoile chun é a chur in oiriúint do riachtanais na scoile faoi láthair.
Tá sé i gceist an polasaí uasdátaithe a chur i bhfeidhm tar éis bhriseadh lár-téarma an earraigh. Toisc go bhfuil sé tábhachtach tuairimí gach páirtí de phobal na scoile a thógáil san áireamh i
gcáipéis den tsórt seo, iarrtar oraibh an dréachtpholasaí a léamh ar shuíomh idirlín na scoile. Tá sé i gceist, mar chuid den pholasaí nua, an tumoideachas Ghaeilge a shíneadh chomh fada leis
an Nollaig i Rang na Naonán Shinsearacha feasta, ó 2019 ar aghaidh. Fáilteofar roimh aiseolas roimh an gcéad chruinniú Bhoird eile.
(The school’s Irish language policy is currently being reviewed. The staff and students have done great work in adapting it to the current requirements of the school. It is intended that the updated policy will be implemented after the spring midterm break. As it is important to take the opinions of all stakeholders into account in such a document, you are asked to read the draft policy on the school website. It is planned, as part of the new policy, to extend total immersion in Irish until Christmas of Senior Infants, starting 2019. Feedback is welcome before the next Board meeting.

Cód​ ​Iompair​ ​na​ ​Scoile​ ​(School​ ​Discipline​ ​Code)
Tá sé i gceist ag an mBord athbhreithniú a dhéanamh ar Chód Iompair na scoile go luath; próiséas den tsórt céanna le Polasaí na Gaeilge a bheith i gceist.
(The Board plans to review the school’s Discipline Code shortly using a process similar to that used for the Irish language Policy.)

Suíomh​ ​Buan​ ​(Permanent​ ​Site)
Tá Comhairle Contae Chill Dara ag tabhairt faoi shuíomh buan a sholáthar dár scoil gar do Gharrán Chill Moluma, áit a bhfuiltear ag súil le scoil sé sheomra ranga déag a thógáil. Chun
tús a chur leis an nasc idir pobal na scoile agus an t-ionad sin, tá sé i gceist againn go mbeadh sé mar cheann scríbe do shiúlóid urraithe na Nollag.
Kildare County Council is attempting to procure a site for our school close to Kilmalum Grove, where it is envisaged that a 16-classroom school will built. To start to establish a link between that area and the school community, we plan to have it as the destination for our Christmas sponsored walk.

Fearas​ ​Teicneolaíocht​ ​Fáisnéise​ ​(School​ ​IT​ ​Equipment)

Le cabhair ó dheontas, tá sé i gceist uasdátú a dhéanamh ar roinnt de ríomhairí na scoile.
(With the aid of funding from a grant, it is planned to update some of the school computers.)

Buailfidh an Bord le chéile arís Déardaoin, 8 Feabhra 2018.
(The Board will meet again on Thursday, 8 February 2018.)

You may also like...