Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 27 Meitheamh 2017

Bhuail an Bord le chéile Dé Máirt, 27 Meitheamh 2017
(The Board met on Tuesday, 27 June 2017)

Cúrsaí Foirne agus Earcaíochta (Staffing and Recruitment)
Ba mhaith leis an mBord a bhuíochas a chur in iúl d’fhoireann na scoile as gach a bhfuil déanta acu i rith na scoilbhliana seo.
(The Board wishes to thank the school staff for all they have contributed to the school this year.)

Guíonn an Bord ádh mór ar Mhúinteoir Niamh Thorp a bheidh ag fágáil na scoile ag deireadh na scoilbhliana maraon le Múinteoir Michelle Ní Chosgara.
(The Board extends its best wishes to Múinteoir Niamh Thorpe, along with Múinteoir Michelle Ní Chosgara, who will be leaving at the end of the school year.)

Tá dhá phost múinteoireachta buan agus post amháin sealadach le líonadh don scoilbhliain seo chugainn. Déanfar na múinteoirí a earcú i rith an tsamhraidh. Cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas faoi mhúinteoirí ranga na scoilbhliana nua nuair a leagfar amach ina dhiaidh sin iad.
(There are two permanent and one temporary teaching posts to be filled for the coming school year.  The teachers will be recruited during the summer. Class teachers for the new school year will then be assigned, and parents/guardians will subsequently be informed.)

Féilire 2017-2018 (2017-2018 Calendar)
Ceangailte leis seo tá féilire na scoilbhliana 2017-2018.  Fillfidh daltaí tar éis an tsamhraidh ar an Máirt, 29 Lúnasa. Tugaigí faoi deara, le bhur dtoil, go mbeidh briseadh meán téarma seachtaine ann ag tús mhí Bealtaine. Iarrtar ar theachtáuismitheoirí/chaomhnóirí asláithreachtaí ag amanta eile den téarma sin a sheachaint, más féidir. B’éigean don mhúinteoir tacaíocht foghlama seacht lá a chaitheamh i mbliana ag ril 23 scrúdú breise do dhaltaí a bhí as láthair nuair a reachtaíodh na scrúduithe sna ranganna.
(Attached is the academic calendar for 2017-2018. Students will return after the summer on Tuesday 29 August. Please note that there will be a week long midterm break at the beginning of May. Parents/guardians are asked to avoid absences at other times during the term, where possible. This year, the learning support teacher spent seven days administering 23 extra exams to pupils who were absent when the exams were administered in class.)

Comóradh 10 mBliana: ag Breathnú Romhainn (10-Year Commemoration: Looking to the Future)
Ba mhaith leis an mBord tréaslú le ‘chuile dhuine a chuidigh le Comóradh 10 mBliana na Scoile a eagrú. Bhí an-atmaisféar ag an ócáid, agus b’iontach pobal na scoile a thabhairt le chéile chun gach a bhfuil curtha i gcrích go dtí seo a cheiliúradh.
(The Board wishes to congratulate everybody who helped to organise the school’s 10-year commemoration. There was a great atmosphere at the event, and it was wonderful to gather the school community together to celebrate all that has been achieved so far.)

Luadh ag an ócáid gur cúis mhór imní é nach bhfuil tásc nó tuairisc ar fhoirgneamh buan dár scoil go fóill, agus nárbh fholáir feachtas a chur ar bun chun ár gcás a chur chun tosaigh. Beidh an Bord ag dul i dteangmháil le polaiteoirí faoin scéal i rith an tsamhraidh, agus cuirfidh sé breis eolais ar fáil do phobal na scoile i Mí Mheán Fómhair re. cabhrú leis an bhfeachtas.
(Concern was voiced at the event about the ongoing failure to provide our school with a permanent premises, and a campaign to promote this cause was announced. The Board will be contacting politicians about this matter during the summer, and it will provide more information to the school community in September re. how to help the campaign.)

Idir an dá linn, agus sinn ag fanacht le foirgneamh buan, teastaíonn uainn caoi mhaith a choinneáil ar an áitreabh atá againn faoi láthair. Mar sin, meabhraítear nach bhfuil cead ag éinne ‘bheith ar láthair na scoile lasmuigh d’am scoile agus i rith na laethanta saoire. Sa scoilbhliain nua, beidh an comhlacht Qualitas freagrach as glanadh agus as airíochas na scoile.
(In the meantime, as we await a permanent building, we wish to keep the current premises in good condition. Please note, therefore, that access to the school premises is forbidden outside school time and during the holidays. In the new school year, a company called Qualitas will be responsible for the cleaning and caretaking of the school.)

Polasaithe (Policies)
Rinneadh athbhreiniú ar an bpolasaí ar eachtraí eigeándála agus caint ar pholasaithe don scoilbhliain nua.
(The Board revised Emergency incident policy and discussed what policies might be reviewed next year.)

Cúrsaí Airgid (Financial Matters)
De bharr an rath a bhí ar thiomsú airgid i mbliana, sáraíodh an sprioc a bhí againn do 2016-2017. Úsáidfear an farasbarr seo chun íoc as áiseanna breise, as treallamh múinteoireachta breise, agus chun scéimeanna nua oideachasúla, e.g. Power Hour, a thabhairt isteach agus a fhorbairt sa scoil.
(Following a successful year of fundraising, the target set for 2016-2017 was surpassed. This surplus will be used to pay for extra resources and for extra teaching equipment, and to introduce and develop new educational schemes, e.g. Power Hour, in the school.

Rinneadh plé ar bhuiséad 2017-2018, agus cinneadh €14,500 a bheith mar sprioc tiomsaithe don bhliain. Tá an Bord thar a bheith buíoch de Choiste na dTuismitheoirí as an ról lárnach atá acu i dtiomsú ar son na scoile. Moltar go gcabhródh sé go mór leis an iarracht, agus go laghdófaí an t-ualach ar an gCoiste, dá mbeadh gach teaghlach scoile toilteanach síntús deonach €50 a íoc.
(The budget for 2017-2018 was discussed, and it was decided to set €14,500 as a fundraising target for the year. The Boards recommends that would help the effort enormously, and reduce the burden on the Coiste, if every school household was willing to pay a voluntary contribution of €50.)

Ranganna Iarscoile (Extracurricular Classes)
Tá áthas ar an mBord leis an méid a chuireann na ranganna iarscoile le spiorad agus le cultúr na scoile, agus táthar ag súil go leanfar leo an bhliain seo chugainn. Le cinntiú go leanfar leo, áfach, tá sé ríthábhachtach go n-íocfaí na táillí go léir atá dlite. Agus deireadh na scoilbhliana buailte linn, tá roinnt mhaith de tháillí na bliana seo fós gan íoc. Is gá iad seo a íoc gan mhoill ar EPP. I gcásanna cruacháis airgeadais, is féidir dul i dteangmháil leis an rúnaí nó leis an bpríomhoide.
(The Board is delighted with the contribution that extracurricular classes make to the spirit and the culture of the school, and it is hoped that they will continue next year. To ensure that they will, however, it is essential that all fees due are paid. As we reach the end of the school year, a considerable number of this year’s fees are still outstanding. These must be paid without delay via EPP. In cases of financial hardship, please contact the secretary or the principal.

Buailfidh an Bord le chéile arís Dé Céadaoin, 20 Meán Fómhair 2017.
(The Board will meet again on Wednesday, 20 September 2017.)

Ag guí samhradh álainn ar na páistí ar fad – agus ar phobal na scoile ina iomláin

You may also like...