Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 27 Meán Fómhair 2017

Bhuail an Bord le chéile Dé Máirt, 27 Meán Fómhair 2017
(The Board met on Tuesday, 27 September 2017)

Cúrsaí​ ​Foirne​ ​agus​ ​Earcaíochta​ ​(Staffing​ ​and​ ​Recruitment)
Ba mhaith leis an mBord fáilte a chur roimh ár múinteoirí nua – Clár Uí Mhurchú, Colm Ó Cualáin agus Oliver ó Nialláin.
(The Board would like to welcome our new teachers – Clár, Colm and Oliver.)

Feachtas​ ​d’Fhoirgneamh​ ​Nua​ ​(New​ ​School​ ​Building​ ​Campaign)
Fógraíodh ag an gComóradh 10 mBliana i mí an Mheithimh nárbh fholáir feachtas a chur ar bun chun ár gcás d’fhoirgneamh nua scoile a chur chun tosaigh. Tá tús curtha ag an mBord le dul i dteangmháil le polaiteoirí chun an scéal a chur ar a súile. Ní neart go cur le chéile, dár ndóigh, agus dá bhrí sin, táimid ag iarraidh anois ar thuistí agus ar chaomhnóirí na scoile dul i dteangmháil leo chomh maith.
(It was announced at the 10-year Commemoration last June that a campaign would be required to highlight our case for a new school building. The Board had begun to contact politicians to make them aware of the situation. As the proverb says, there is no strength without unity, and therefore, we are now asking parents and guardians to contact them too.)

Tá litir shamplach curtha le chéile againn le seoladh chuig na polaiteoirí, agus tá cóip di le fáil ar shuíomh idirlín na scoile, www.gaelscoilnalochanna.com, agus ar a leathanach Facebook. Anuas air seo, tá liosta de na polaiteoirí a molaimid dul i dteangmháil leo, maraon lena seoltaí ríomhphoist. Iarraimid oraibh go léir alt breise le tagairt do bhur scéal pearsanta féin a chur leis an litir, agus ansin cóip di a sheoladh chuig ‘chuile dhuine ar an liosta.
(We have compiled a sample letter to send to these politicians; a copy of it is available on the school website, www.gaelscoilnalochanna.com, and on its Facebook page. We are asking each of you to add an extra paragraph outlining your own personal situation to the letter, and to send it to everyone on the list.)

Lá​ ​Inseirbhíse​ (Inservice Day)
Beidh an scoil dúnta do dhaltaí Dé Luain, 4 Nollaig toisc go mbeidh foireann na scoile ag freastal ar lá
inseirbhíse do Churaclam nua Teanga na Bunscoile.
(The school will be closed to pupils on Monday, 4 December because the staff will be attending an inservice day for the new Primary Language Curriculum.)

An​ ​Ghaeilge​ ​(Irish​ ​Language)
Tá an Ghaeilge ar cheann de bhunchlocha na scoile, agus ní hiontas, mar sin, go gcuirimid béim ar a cur-chun-cinn. Teastaíonn uainn dearcadh dearfach a chothú ina leith, laistigh agus lasmuigh den scoil araon. Is iad na tuistí príomhoideachasóirí a bpáistí, agus is cúis áthais dúinn go mbeidh cúig theaghlach a bhfuil páistí acu i Rang na Naíonán Mhóra páirteach sa i dTeanga Tí, tionscnamh a thugann deis dóibh idirghníomhú trí mheán na Gaeilge.
(The Irish language is one of the cornerstones of our school, and it is not surprising, therefore, that we wish to promote it. We wish to foster a positive attitude towards it, both inside and outside school. Parents are their children’s primary educators, and we are delighted that five families who have children in Senior Infants will be participating in Teanga Tí, an initiative which gives them the opportunity to interact through Irish.)

Agus an scoil ag dul ó neart go neart, iarraimid ar gach tuismitheoir tábhacht na Gaeilge a chur i gcuimhne dá páistí – meabhrú dóibh í a labhairt an t-am go léir ar scoil, agus deiseanna a thabhairt dóibh í a úsáid ina saol lasmuigh den scoil.
(As the school goes from strength to strength, we ask every parent to emphasise the importance of Irish to their children – to remind them to always speak Irish in school, and to give them opportunities to speak it in their lives outside school.)

Teagasc​ ​agus​ ​Foghlaim​ ​(Teaching​ ​and​ ​Learning)
Cúis áthais dúinn go bhfuil an tionscnamh Power Hour á chur i bhfeidhm le daltaí i Ranganna 1, 3 agus 5 i mbliana. Beidh tús á chur leis an scéim Bratach Scoile Gníomhaigh freisin. Beidh an scoil nasctha le scoileanna sa Ghréig, sa Bhreatain Bheag, sa Phólainn, sa Fhrainc agus sa Spáinn go ceann trí bliana mar chuid de scéim Erasmus ina mbeidh daltaí Ranganna 3-6 páirteach.
(We are delighted that the Power Hour initiative will be implemented for pupils in 1st, 3rd and 5th Class this year. The Active School Flag scheme is starting also. As part of a 3-year Erasmus scheme, our 3rd-6th Class pupils will engage with pupils in schools in Greece, Wales, Poland, France and Spain.)

Cúrsaí​ ​Airgid​ ​(Financial​ ​Matters)
Déanann an Bord athbhreithniú ar chaiteachas na scoile go rialta le cinntiú go bhfaightear luach a cuid
airgid agus go dtugtar tús áite d’oideachas na bpáistí.
(The Board reviews school expenditure regularly to ensure that it gets good value-for-money, and that priority is given to the children’s education.)

Tá cinneadh déanta córas nua cumarsáide, Komeer, a chur i bhfeidhm in ionad an chórais téacsála.
Beidh sé níos saoire agus níos éifeachtaí ná an seanchóras – is féidir teachtaireachtaí a sheoladh go
buíon feighlithe atá ag páiste, mar shampla, rud nárbh fhéidir cheana. Le cabhrú linn an córas a chur i
bhfeidhm, iarrtar ar gach tuiste/ caomhnóir/ feighlí atá ag daltaí na scoile an aip Komeer​ a íoslódáil.
(It has been decided to introduce Komeer, a new system of communication, in place of the texting system. It will be cheaper and more effective than the old system – it will be possible to send messages to several carers associated with a child, for example, which was not previously possible. To help us to get the system up and running, all parents/ guardians/ minders are asked to download the Komeer​ app.)

Tá Ciorclán 32, a d’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna, pléite ag an mBord. Má tá aon mholadh ag tuismitheoir ar bith maidir le praghas an éide scoile a ísliú, d’fháilteofaí roimhe ríomhphost a sheoladh chuig priomhoide@gaelscoilnalochanna.com ina thaobh.
(The Board discussed Circular 32, which was issued recently by the Department of Education and Skills. If any parent has a suggestion regarding how to reduce the price of the school uniform, please email it to priomhoide@gaelscoilnalochanna.com.)

Buailfidh an Bord le chéile arís Déardaoin, 26 Deireadh Fómhair 2017.
(The Board will meet again on Thursday, 26 October 2017.)


Iarrann an Bord ar gach clann tuiste amháin a chur ag Cruinniú Chinn Bliana Choiste na dTuistí ar an 3ú Deireadh Fómhair, 7i.n. Tá rannphairtíocht na dtuistí in aistear oideachais na bpáistí go mór dhíth chun cultúr álainn na scoile a chaomhnú.

The Board asks all families to send one parent to the AGM of coiste na dTuistí 3 October 7pm. The participation of parents in the educational journey of the children is greatly needed to preserve the lovely culture of our school.

You may also like...