Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 26 Meitheamh 2018

Bhuail an Bord le chéile Dé Máirt, 26 Meitheamh 2018. (The Board met on Tuesday, 26 June 2018.)

Foireann na Scoile (School Staff)
Ba mhaith leis an mBord buíochas ó chroí a ghabháil le foireann na scoile as a gcuid oibre i rith na bliana, agus go mórmhór as an gcaoi a tharraing siad le chéile chun leanúnachas a chinntiú d’oideachas na ndaltaí in am an ghátair.

(The Board wishes to thank the entire school staff for their work this year, and especially for their cooperation in ensuring continuity in our pupils’ education when we experienced difficulty in recruiting extra staff due to teacher shortages.)

Tá áthas orainn go mbeidh Múinteoir Karen ag filleadh ar an scoil an bhliain seo chugainn mar mhúinteoir Oideachais Speisialta. Tá trí phost eile le líonadh, dhá shaoire máithreachais ina measc. Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas faoi na múinteoirí a bheidh ag na ranganna éagsúla nuair atá an próiséas earcaíochta críochnaithe.

(We are delighted that Múinteoir Karen will return to the school next year as a Special Education teacher. Three other posts are yet to be filled, including two maternity leaves. Parents will be informed about which teachers have been assigned to which classes once the recruitment process has been completed.)

Féilire Scoile 2018-2019 (School Calendar 2018-2019)
Beidh féilire na scoilbhliana seo chugainn á sheoladh abhaile an tseachtain seo. Fillfidh daltaí ar scoil Dé Máirt, 28 Lúnasa, tar éis laethanta saoire an tsamhraidh. Beidh foireann na scoile i mbun lá traenála don churaclam nua ar an Aoine, 5 Deireadh Fómhair, agus ní bheidh na daltaí ar scoil ar an lá sin. Beidh an chéad trí lá de laethanta saoire na Cásca (Luan-Céadaoin, 15-17 Aibreán) ina laethanta cúitimh do dhúnadh neamhsceidealaithe, más gá. Tugaigí faoi deara go ndúnfaidh an scoil i gcomhair laethanta saoire an tsamhraidh Dé hAoine, 21 Meitheamh 2019. Iarraimid ar thuistí laethanta saoire a eagrú do dhátaí nach dtagann salach ar théarma na scoile.

(Students will return to school on Tuesday, 28 August, after the summer holidays. Staff will attend a training day for the new curriculum on Friday, 5 October, and pupils will not be in school that day. The first three days of the Easter holidays (Monday-Wednesday, 15-17 April) have been designated as contingency days for unscheduled school closures. Please note that the school will close for the summer holidays on Friday, 21 June 2019. Parents are asked to organise holidays for dates that do not coincide with the school term.)

Polasaithe (Policies)
Rinneadh plé ar fhís na scoile, agus ar ár bpolasaí Gaeilge sa chomhthéacs sin. Bunaíodh Gaelscoil na Lochanna le bheith ina Gaeltacht bheag i gceantar na Lochanna, áit a mbeadh deis ag na daltaí a bheith tumtha i dteanga agus i gcultúr na Gaeilge. Agus pobal na scoile ag fás agus ag forbairt, ní mór dúinn a bheith airdeallach go gcoinnímid an fhís sin beo. Phléigh an Bord cur chuige na scoile, agus straitéisí a chabhróidh linn dul ó neart go neart. Ach ní neart go cur le chéile, dar ndóigh, agus iarraimid ar phobal uile na scoile teacht le chéile le cinntiú go leanann borradh na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh inár measc.

(The school vision was discussed, and in that context, our Irish language policy. Gaelscoil na Lochanna was established to be a small Gaeltacht in the Lakes region, a place where pupils would have the opportunity to be totally immersed in Irish language and culture. As the school community grows and develops, we must take care to keep that vision alive. The Board discussed the school’s approach, and strategies to ensure that we go from strength to strength. Of course, there is strength in numbers, and we ask the whole community to cooperate to ensure that the growth of the Irish language and culture continue in our midst.)

Rinneadh uasdátú ar an bPolasaí um Chosaint Sonraí. Seolfar foirmeacha eolais abhaile san fhómhar a thagann leis an bpolasaí nua seo.

(The Data Protection Policy was updated. Information forms, which conform with this policy, will be sent home in the autumn.)

Tiocfaidh an Bord le chéíle arís Dé Céadaoin, 19 Meán Fómhair 2018. (The Board will meet again on Wednesday, 19 September 2018.)

You may also like...