Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 26 Deireadh Fómhair 2017

Bhuail an Bord le chéile Déardaoin, 26 Deireadh Fómhair 2017
(The Board met on Thursday, 26 October 2017)

Feachtas​ ​ar​ ​son​ ​foirgnimh​ ​scoile​ ​nua​ ​(Campaign​ ​for​ ​a​ ​new​ ​school​ ​building)
Ba mhaith leis an mBord buíochas a ghabháil le ‘chuile dhuine a chuaigh i dteangmháil le polaiteoirí agus le hionadaithe pobail chun ár gcás a chur chun cinn. Bhí cruinniú dearfach ag an bpríomhoide, Seán, agus ag an gcathaoirleach, Ruairí, le hionadaithe na Roinne Oideachais agus Eolaíochta sa Tullach Mór ar an 26ú Deireadh Fómhair. Tá suíomh don scoil nua aimsithe ag an Roinn i gceantar Bhaile Coimín. Táthar ag súil go mbeimid in ann bogadh ansin i Meán Fómhair 2020, nó i Meán Fómhair 2021 ar a dhéanaí.
(The Board wishes to thank everyone who contacted politicians and public representatives to promote our cause. Our principal, Seán, and chairperson, Rúairi had a positive meeting with representatives of the Department of Education and Science in Tullamore on 25 October. The Department has chosen a site in the Blessington area. It is hoped that we will be in a position to move there in September 2020, or in September 2021 at the latest.)

Deascéalta​ ​eile​ ​(Other​ ​good​ ​news)
Ba mhaith leis an mBord buíochas a ghabháil le High Definition, le Blessington Sports agus leo siúd a bhí páirteach i Hell and Back i mí Mheán Fómhair as ucht €1,000 a thiomsú ar son na scoile.
(The Board wishes to thank High Definition, Blessington Sports, and those who participated in Hell and Back in September for raising €1,000 for our school.)

D’fhreastail breis agus 80 tuismitheoir ar chruinniú cinn bliana Choiste na dTuismitheoirí. Tá an-obair déanta ag an gcoiste ó shin. Comhghairdeas leo as cóisir Oíche Shamhna a eagrú, ocáid a thiomsaigh €1,954 ar son na scoile.
(More than 80 parents attended the Parent’s Association AGM. The association has done great work since. Congratulations to them for their organisation of the Hallowe’en party, which raised €1,954 for the school.)

Tá Coistí na bPáistí atosaithe ar scoil. Tá Coiste Bhrat Ghníomhaí á reachtáil ag Múinteoir Jessie chun cleachtadh coirp a chur chun cinn. Táimid an-bhródúil as buachaillí Rang a 6 atá ag eagrú tionscnaimh Gaeilge 24 a bheidh ar siúl Dé Máirt 14 Samhain.
(The Pupils’ Association has restarted in school. Múinteoir Jessie is overseeing the Active Flag Committee to promote physical fitness. We are very proud of the 6th Class boys who are organising the Gaeilge 24 initiative which will take place on Tuesday, 24 November.)

Tá cúrsa garchabhrach déanta ag foireann na scoile, agus tá traenáil faighte acu in athbheochan chardascámhógach (ACS) agus in úsáid dífhibrileora.
(The staff has done a first aid course, and has received training in CPR and in defibrillator use.)

An​ ​Cheád​ ​Chomaoineach​ ​(First​ ​Communion)
Beidh an Chéad Chomaoineach ar siúl Dé Domhnaigh, 20 Bealtaine 2018 ag 11.30.
(The First Communion will take place on Sunday, 20 May 2018 at 11.30.)

Polasaithe​ ​(Policies)
Rinne an Bord formheas ar pholasaí Tacaíochta Foghlama na scoile. Tá an polasaí seo le feiceáil ar shuíomh idirlín na scoile.
(The Board approved the school’s Learning Support policy, which can be found on the school website.)

Rinneadh athbhreithniú ar pholasaí Riail na Gaeilge. Cuirfear é seo faoi bhráid na bpáistí agus na dtuismitheoirí sula gcuirfear i bhfeidhm é. Luadh an tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge a labhairt, ní hamháin i rith an lae scoile, ach ag geata na scoile agus ag ócáidí scoile. Rinneadh plé ar an tumoideachas sa Ghaeilge a shíneadh chomh fada leis an Nollaig i Rang na Naonán Shinsearacha.
(The Irish Rule policy was reviewed. This will be referred to the pupils and parents before being implemented. The importance of speaking Irish at the school gate and at school occassions as well as during the school day, was mentioned. The possibility of extending total immersion in Irish until Christmas of the Senior Infants Class was discussed.)

Cúrsaí​ ​Airgid​ ​(Financial​ ​Matters)
Tá sprioc €14,500 againn don bhliain chun áiseanna agus treallamh múinteoireachta breise, agus scéimeanna nua oideachasúla a chur ar fáil don scoil chomh maith le costais ócáidí deasa speisialta a chlúdach (Bliotsanna, Seachtain na Gaeilge, An Chéad Chomaoineach srl.) agus íocadh agus múinteoireacht breise nuair is gá. Chun cabhrú linn é sin a bhaint amach, iarraimid ar gach teaghlach – más féidir leo – síntús deonach €50 a íoc ag baint úsáid as EPP. Beidh
iarratais íocaíochta á seoladh amach sar i bhfad.
(We have a target of €14,500 for the year to provide additional resources and teaching equipment for the school, and to introduce and develop new educational schemes, along with covering costs associated with the lovely special occasions in the school (Seachtain na Gaeilge, Sports blitzes, First Communion etc) and to pay for extra teaching hours when needed . With that in mind, we are asking each household – if they are in a position to do so – to pay a voluntary subscription of €50 via EPP. A payment request will be sent out shortly.)

Buailfidh an Bord le chéile arís Dé Máirt, 5 Nollaig 2017
(The Board will meet again on Tuesday, 5 December 2017)

You may also like...