Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 24 Deireadh Fómhair 2018

Bhuail an Bord le chéile Dé Céadaoin, 24 Deireadh Fómhair 2018.
(The Board met on Wednesday, 24 October 2018.)

Focal Buíochais (A Word of Thanks)
Gabhann an Bord buíochas leis na tuismitheoirí atá sásta a bheith ar Choiste na dTuismitheoirí i rith na bliana amach romhainn, agus as an gcéad imeacht a d’eagraigh siad, cóisir Oíche
Shamhna. D’fháilteofaí roimh tuilleadh ball fós ar an gcoiste.
(The Board wishes to thank those parents who have joined the Parents’ Association for the coming year, and for the first event they organised, the Hallowe’en party. Some additional members would still be welcome on the committee.)

Erasmus
Beidh daltaí agus múinteoirí ón bhFrainc ag tabhairt cuairt orainn i mí Feabhra mar chuid de scéim Erasmus . Tabharfar cuairt ar ais orthu roimh dheireadh na scoilbhliana.
(Pupils and teachers from France will visit us next February as part of the Erasmus scheme. A return visit will take place before the end of the school year.)

Teagasc agus Foghlaim (Teaching and Learning)
Tá traenáil déanta ag foireann na scoile ar iPadanna le Wriggle , agus tá na gléis in úsáid ag na daltaí mar áis fhoghlama.
(The staff has recently undergone iPad training with Wriggle , and the devices are being used by the students to aid their learning.)

An Ghaeilge sa Scoil (The Irish Language in our School)
Faomhadh polasaí nua na Gaeilge, atá le feiceáil ar shuíomh idirlín na scoile agus tá na príomhpointí nua liostáilte thíos. Cuirfear tús len’ é a chur i bhfeidhm Dé Luain 12 Samhain
2018
(The school’s new Irish language policy, which can be seen on the school website, with new elements listed below here, was ratified. It will be implemented beginning on Monday 12
November 2018.)

Tiocfaidh an Bord le chéile arís Déardaoin, 6 Nollaig 2018.
(The Board will meet again on Thursday 6 December 2018.)


Gnéithe nua den Pholasaí ar Riail na Gaeilge

❖ Corn Gaeilgeoir an Lae sna ranganna naíonán

❖ Eileofar ar pháistí naí mhóra Gaeilge amháin a úsaid sa scoil tar éis Seachtain an Gaeilge i Naí Mhóra (ó 2020 tar éis an tréimhse tumoideachais a leathnú) -ach gan na céimeanna 1-3 thíos i gceist.

Stampa oráiste Páistí ag cur focal amháin Béarla isteach in abairtí Gaeilge (gan iarracht sásúil teacht ar an bhfocal nó é a mhíniú as Gaeilge)- sa chás seo cuirfear stampa oráiste i ndialann an pháiste ag meabhrú dóibh stopadh agus smaoineamh a dhéanamh ar an leagan Gaeilge den fhocal. Is ionann 3 stampa oráiste agus stampa dearg.

Rang 1-6

Céim 1
Má bhristear an Riail don chéad uair déantar ainm an pháiste a chlárú sa Leabhar Béarla agus síníonn an páiste duillín a mhíníonn gur bhris an páiste an Riail don chéad uair agus síníonn tuismitheoirí an duillín chomh maith. Labhraíonn an múinteoir ranga leis an bpáiste faoin riail.

Céim 2
Má bhristear an Riail don dara huair déantar ainm an pháiste a chlárú sa Leabhar Béarla agus síníonn an páiste duillín a mhíníonn gur bhris an páiste an Riail don dara huair agus síníonn tuismitheoirí an duillín chomh maith. Labhraíonn an Príomhoide leis an bpáiste faoin riail.

Céim 3
Má bhristear an Riail don tríú huair déantar ainm an pháiste a chlárú sa Leabhar Béarla agus síníonn an páiste duillín a mhíníonn gur bhris an páiste an Riail don tríú huair agus síníonn tuismitheoirí an duillín chomh maith. Labhraíonn an Príomhoide le tuismitheoirí an pháiste faoin riail agus lorgaíonn sé/sí tacaíocht uathu a bpáiste a chur ag cloí leis an Riail.

Ag an bpointe seo tosaíonn tréimhse tacaíochta sa scoil don pháiste sin – ó Choiste na bpáistí agus ó fhoireann na scoile- ag iarraidh an páiste a threorú i dtreo an Riail a choinneáil agus ag iarraidh orthu cuidiú leis an nGaeilge sa scoil. Leanfar leis an tacaíocht seo ar feadh tréimhse 3 mhí.

Sa chás nach gcloíonn an páiste leis an Riail i ndiaidh céim 3, bainfear pribhléidí/ cineálacha scoile den pháiste- .i. Am órga, siúlóidí, cuairteoirí speisialta/ taispeántais sa scoil, turais spóirt agus turais eile, turas deireadh na bliana.

Sa chás go leanann páiste ag briseadh Riail na Gaeilge ó Rang 5/6 tar éis na gcéimeanna thuas bheadh de chumas ag an scoil an páiste a chur ar fionraí ón scoil, de réir nósanna imeachta Fionraíochta atá leagtha síos sa pholasaí iompair.

Tabharfar seans don pháiste a fhaigheann tréimhse míosa de stampaí glasa. Sa chás seo cuirfear an páiste siar céim amháin do gach mí a mbíonn lán mhí de stampaí glasa acu.

❖ Beidh ról lárnach ag coiste na bpáistí na seifteanna is fearr don Ghaeilge a spreagadh tríd na scoile a phiocadh agus a rith. i.e. rang is fearr- duais = turas na Gaeilge, sprioc stampaí glasa don téarma do gach rang, duaiseanna rialta sa chlós, ticéid sa chlós gur fiú stampaí breise iad, plean bliana don Ghaeilge sa chlós), tacaíocht a thabhairt do aon pháiste atá ag briseadh Riail na Gaeilge

❖ Tionóil na Gaeilge ar an Aoine deireanach den mhí ag a mbronnfar “Gaeilgeoir na míosa” agus Duais na míosa do pháistí a fhaigheann mí iomlán de stampaí glasa ná oíche shaor ón obairbhaile agus duais am teilifíse/órga don rang má fhaigheann gach duine sa rang stampa glas gach lá den mhí.

❖ Tabharfaimid cuireadh do iardhaltaí agus daltaí sinsireacha teacht agus labhairt le páistí eile sa scoil mar gheall ar an taithí a bhí acu le Gaeilge a fhoghlaim ar scoil.


New elements to Irish Speaking Rule

❖ A Trophy for Irish speaker of the day in Infant Classes.

❖ Children will be required to speak only as Gaeilge from the end of Seachtain na Gaeilge in Senior Infant class (from 2020 after immersion period has been extended) but without any mention of steps below.

Orange stamp: Children inserting English word into Irish sentences (without a satisfactory effort to get the Irish word or to explain it otherwise in Irish). In this instance child will be given an orange stamp in their homework journal to remind them to stop and think of the Irish word. 3 orange stamps equal a red stamp.

Rang 1-6

Step 1
If the rule is broken for the first time, the child’s name is recorded in the Leabhar Béarla / English Book, the child signs a slip indicating that they have broken the rule for the first time and parents/guardians sign the slip also. The child’s teacher speaks to the child regarding this rule.

Step 2
If the rule is broken for the second time, the child’s name is again recorded in the Leabhar Béarla / English Book, the child signs a slip indicating that they have broken the rule for the second time and parents/guardians sign the slip also. The Principal speaks to the child regarding this rule

Step 3
If the rule is broken for the third time, the child’s name is again recorded in the Leabhar Béarla / English Book, the child signs a slip indicating that they have broken the rule for the third time and parents/guardians sign the slip also. The principal speaks to the child’s parents/guardians regarding this rule and requests that they support their child regarding keeping it.

At this point, the school will start a period of support for the child- organised by Children’s committee and staff of the school- trying to direct the child to keep the school rule and seeking ways they can contribute to helping spread Gaeilge in the school. This period of support will last for 3 months.

In the case of a child breaking the rule after step 3, school treat items/ privileges will be removed i.e. Golden time, school walks, visitor sessions/shows in school, sport trips, end of year tour.

If a child from Rang 5 or 6 continues to break the Irish speaking rule following the above steps the school will reserve a right to suspend the child from the school, in accordance with suspension procedures in code of conduct.

Child will still be afforded a chance to drop down a step by achieving 1 month of green stamps. In this instance for every one month of green stamps they will drop down one level.

The children’s committee will have a central role here in coming up with ideas and events to promote the use of Irish in the school. (i.e. the best class gets a school tour, a termly target of green stamps for each class to hit, regular prizes in the yard, tickets in the yard that are worth extra stamps, a year plan for promoting Irish in the yard and supporting children who break the Irish speaking rule.

❖ We will hold a special assembly on the last Friday of every month to award Speaker of the month trophies and prizes for children who kept the Irish rule every day of the month – (the prize here would be a night off homework). A whole class who achieved green stamps every day for the month would receive a class prize of tv time/ golden time.

❖ We will invite past pupils and senior pupils to speak to children from time to time on their experience of learning Gaeilge

You may also like...