Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 22 Bealtaine 2018

Bhuail an Bord le chéile Dé Máirt, 22 Bealtaine 2018 (The Board met on Tuesday, 22 May 2018)

Tuairisc Chigireachta ​(Inspection Report)
Tá tuairisc na cigireachta a rinneadh ar churaclam Gaeilge na scoile i mí Feabhra ar fáil ar www.education.ie. Seoladh nasc chuici ar Komeer le laethanta beaga anuas.

(The report on the inspection of the school’s Irish curriculum, done in February, is available on www.education.ie. A link to it was posted on Komeer in recent days.)

Teagasc agus Foghlaim ​(Teaching and Learning)
Agus muid ag druidim ar aghaidh, beimid ag díriú ar an scríbhneoireacht (Sa Ghaeilge agus sa Bhéarla), agus ar mholtaí na cigireachta a chur i bhfeidhm.

(Going forward, we will be focusing on Writing (Irish and English) , and on implementing the inspection recommendations.)

Féilire ​(Calendar)
Tá féilire na scoil-bhliana seo chugainn á leagan amach faoi láthair. Beidh sé ar fáil roimh laethanta saoire an tsamhraidh. Beidh na daltaí ag filleadh ar scoil Dé Máirt, 28 Lúnasa. Soláthrófar lá traenála eile don churaclam nua d’fhoireann na scoile i rith na bliana. Fógrófar an dáta lena aghaidh sin nuair a fhaighimid féin scéala ina thaobh. Ní bheidh na daltaí ar scoil an lá sin.

(Planning is under way on the calendar for the coming school year. It will be available before the summer holidays. Students will return to school on Tuesday 28 August. A further day of training on the new curriculum will be provided to staff during the year. That date will be announced when we are notified. Pupils will not be in school that day.)

Cúrsaí Teicneolaíochta​ (Technology)
Tá uasghrádú déanta ar ríomhairí na scoile le déanaí. Fuarthas 30 iPad nua, agus cuireadh oiliúint bhreise ar chuid den fhoireann.

(The school computers have been upgraded recently. 30 new iPads have been acquired, and some staff have received further training.)

Polasaithe ​(Policies)
Rinneadh plé ar pholasaí iompair na scoile. Fograíodh na bunchaighdeáin iompair ar Komeer le déanaí, agus beidh siad ar crochadh sa scoil.

(The school’s behaviour policy was discussed. The standards of behaviour were posted on Komeer lately, and will be displayed in school.)

Sí an Ghaeilge bunchloch na scoile. Iarraimid ar phobal uile na scoile comhoibriú linn labhairt na Gaeilge a chur chun tosaigh i gcónaí, agus iarraimid go speisialta ar dhaltaí na ranganna sinsearacha treoir a thabhairt do na daltaí sóisearacha lena ndeashampla.

(Irish is the foundation stone of the school. We ask the entire school community to continue to help us to promote it, and we especially ask the pupils in senior classes to lead the junior pupils by giving them a good a example.)

Mar chuid dár bpolasaí um chosaint leanaí, ní fhoilsíonn an scoil grianghraif de dhaltaí ar Facebook. Íosmhéid de chúigear dalta a bheidh i gceist in aon phictiúir a chuirtear ar shuíomh idirlín na scoile nó a sheoltar go dtí na meáin áitiúla, agus gan ainmneacha na ndaltaí a bheith luaite. Iarraimid ar thuistí an deachleachtas seo a leanúint, agus cead pearsanta a iarraidh ar thuistí daltaí eile má theastaíonn uatha grianghraf a thógáil ag ócáid scoile ar bith.

(As part of the school’s child protection policy, the school does not publish photographs of pupils on Facebook. Photographs posted on the school website or sent to local media will include a minimum of five people, and students are not named. We ask parents to follow this best practice, and to ask other parents’ personal permission to take photographs at school occasions.)

Imeachtaí Eile ​(Other Events)
Tá taighde ar bun ag na daltaí, mar chuid den dara tionscnamh Erasmus, ar stair an cheantair i rith an Dara Chogaidh Dhomhanda.

(As their second Erasmus project, the pupils have been researching the history of the area during World War II.)

Reachtáladh Seachtain Ghníomhaíochta agus Seachtain Frithbhulaíochta sa scoil ar na mallaibh, agus ritheadh clár Food Dudes athuair. Ár mbuíochas le foireann na scoile as a gcuid oibre ina dtaobh.

(An Active Week and an Anti-bullying Week were organised in school lately, and the Food Dudes programme was run once more. Many thanks to the school staff for the work they contributed.)

Gabhaimid buíochas le Coiste na dTuismitheoirí as an sárobair a rinne siad ag eagrú Rith na Lochanna arís i mbliana – an-lá a bhí ann.

(We wish to thank the Parents’ Association for their great work organising Rith na Lochanna once more this year – it was a wonderful day.)

Tá buíochas ag dul freisin do ‘chuile dhuine a chuidigh sa séipéal agus sa scoil ar lá an Chéad Chomaoinigh chun lá faoi leith a thabhairt do dhaltaí Rang a 2.

(Thanks go also to everyone who helped in the church and in the school to ensure that the 2nd Class pupils had a special day.)

Tréaslaímid lenár ndaltaí a ghlac páirt i bhFleadh Cheoil an chontae le déanaí, agus go mórmhór leo siúd a bheidh ag dul ar aghaidh go Fleádh Laighean i mí Iúil.

(We congratulate our pupils who participated in the county Fleadh Cheoil recently, and especially those progressing to the Leinster Fleadh in July.)

Tiocfaidh an Bord le chéíle arís Dé Máirt, 26 Meitheamh 2018. (The Board will meet again on Tuesday, 26 June 2018.)

You may also like...