Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 12 Nollaig 2018

Bhuail an Bord le chéile Dé Céadaoin, 14 Nollaig 2018.
(The Board met on Wednesday, 14 December 2018.)

An Ghaeilge sa Scoil (The Irish Language in our School)
Tá feabhas mór tagtha ar labhairt na Gaeilge sa scoil ó cuireadh an polasaí nua i bhfeidhm ar an 12 Samhain 2018. Gabhaimid buíochas le ‘chuile dhuine as a sáriarracht, agus tréaslaimid le pobal uilig na scoile. Tús maith leath na hoibre!
(The speaking of Irish in our school has improved considerably since the introduction of our new Irish language policy on 12 November 2018. Our thanks to everyone for making such a bit effort, and congratulations to the whole school community. A good start is half the work!)

Teagasc agus Foghlaim (Teaching and Learning)
Tá borradh ag teacht ar theagasc agus ar fhoghlaim sa scoil, a bhuí leis an méadú atá tagtha ar úsáid na teicneolaíochta. Táthar ag súil le hí a leathnú amach de réir a chéile agus go mbeidh réimse níos leithne d’áiseanna idirlín in úsáid. Chuige seo, táthar chun maolú a dhéanamh ar ár bpolasaí úsáide inghactha.
(Teaching and learning are flourishing in the school thanks to the increased use of technology. It is intended to expand this gradually, and to use a wider range of internet resources. To facilitate this, our acceptable usage policy will be modified.)

Polasaithe Eile (Other Policies)
Rinneadh faomhadh ar an seicliosta reachtúil.
(The statutory checklist was approved.)

Tá an polasaí Bí Sábháilte á phlé faoi láthair, agus seolfar chuig tuismitheoirí agus caomhnóiri san Athbhliain é.
(Work is being done on the Stay Safe policy at present, and it will be sent to parents and guardians in the New Year.)

Tá athbhreithniú á dhéanamh freisin ar pholasaí iompair na scoile le cinntiú go ndéantár déileáil ar bhealach comhsheasmhach follasach le cúrsaí iompair, agus go gcoinneofar tuismitheoirí agus
caomhnóirí ar an eolas faoin gcóras.
(The school’s behaviour policy is also being reviewed to ensure that behaviour is dealt with in a consistent, transparent way, and that parents and guardians are familiar with
the code.)

Cúrsaí Airgeadais (Financial Matters)
Tá an Bord sásta go bhfuil gach rud suas-chun-dáta agus faoi smacht maidir le cuntais na scoile.
(The Board is satisfied that everything is up-to-date and in order regarding the school accounts.)

Scéalta Eile (Other News)
Tá traenáil déanta le déanaí ag baill d’fhoireann na scoile ar chosaint leanaí.
(Staff members have recently undergone training in child protection.)

Beidh daltaí agus múinteoirí ón bhFrainc ag tabhairt cuairt orainn i mí Bealtaine seachas mí Feabhra, faoi mar a fógraíodh cheana, mar chuid de scéim Erasmus.
(Pupils and teachers from France will visit us next May rather than next February, as previously announced, as part of the Erasmus scheme.)

Tiocfaidh an Bord le Chéile arís Déardaoin, 7 Feabhra 2019.
(The board will meet again on Thursday 7 February 2019.)

You may also like...