Plean Feabhsúcháin Scoil

Seo ár gceathrú bliain de fheabhasaithe a chur i bhfeidhm.

This is our 4th year of school improvement planning.

2012/2013 – TÚS

We started looking at ways to improve the quality of Irish spoken in the school.
We introduced ‘Aistear into the Infant classes- a way of learning through play
We also established standardised testing for every class.

2013/2014 – GAEILGE

We worked hard on improving Literacy skills in Irish in the school

2014/15 – MATA

We worked on improving Maths.

2015/16 – DUL SIAR

We are reviewing all the proposed improvements of last 3 years to make sure they stick.

From 2016 on we will be introducing a new curriculum for English and Irish

2018/9 to 2020 – PFS 6


PFS 4 – Dul Siar / School Improvement Plan 4 – Revision

Is bliain dul siar ar na feabhasaithe ar fad atá ar siúl againn. Táimid ag déanamh go maith! Seo thíos na trí tosaíochta feabhsúchain den chuid eile den bhliain.

  • Gaeilge sa chlós – agus sa charrchlós – a thuistí tá bhur dtacaíocht riachtanach anseo.
    Meabhraigh dona páistí le bhur dtoil go bhfuil Riail na Gaeilge (Rang 1-6) i bhfeidhm i ngach cuid den scoil, roimh scoil agus i ndiaidh scoile san áireamh. Meabhraigh freisin le bhur dtoil Gaeilge amháin a úsáid i rith na ranganna iarscoile lena chéile. Tá caighdeán iontach de Ghaeilge againn anseo agus tá iarracht mór ag teastáil chun an caighdeán seo a choinneáil sna blianta romhain. Seo prioracht na scoile.
  • Mata Meabhrach – 5 nóim de seo gach lá –
  • Cur i láthair sna cóipleabhair a fheabhsú tuilleadh.

This year we are revising all improvements made to date. We are doing well! These are the 3 priority areas for improvement this school year.

  • Gaeilge – in the yard and the carpark – Your support here is essential. Please remind children that the Irish rule (Rang 1-6) applies in every part of the school – before school and after school and  the carpark included.Please remind the children also to use ‘Irish only’ with each other during all after school activities. We have set a great standard of Irish in the school to now and we will all need to work very hard to keep this in the years ahead. This is the priority for our school.
  • Mental Maths – 5 minutes every day in school.
  • Presentation of work in copies throughout school to improve further.

Full Report: