An Chéad Chomaoineach – Dé Sathairn 25ú Bealtaine – 11 i.n.

Rang 2: táimid ar fad ag tnúth le bhur lá mór agus ag guí lá maith ar gach éinne.

(Nóta: ní bheidh cead aon cheamaraí nó gléasanna taifid eile a úsáid i rith an searmanais seo ach beidh seans ann ag an deireadh. GRMA).

An féidir le gach duine a bheith ina suíochán ag 10.45. Beidh am ag teastáil ag an tús chun gach rud a réitiú.
Beidh sraith suíocháin ann do gach clann ach má tá breis spás uaibh do ghaolta eile beidh spás ar na taobhanna.
Beidh fáilte roimh thuistí agus seantuistí teacht chun na scoile ina dhiaidh.(GRMÍLE do thuistí Rang 1 as ucht cóisr beag a eagrú dúinn). Níl spás ann do ghaolta eile, faraoir. Is D.A.T iad na seantuistí!

Ná dearmadaigí bhur DVD (€30) a ordú le hoifig na scoile roimh ré agus an fhoirm grianghrafanna a thabhairt libh go dtí an scoil- más mian libh iad siúd a bheith agaibh.

Rang 2: We are all looking forward to your big day and wish everyone well for the day.

(Note: No cameras or recording devices permitted during the ceremony but there will be an opportunity for this at the end. GRMA).

Please be in your seats at 10.45. We will have a lot to organise before we start.
Each family will be assigned a row but if you need more space for extra relations there will be space in side aisles.
Parents and grandparents will be welcome back to school for small party afterwards organised by Rang 1 parents (GRMÍLE). Unfortunately, we can’t cater for other family members and relations- grandparents are VIPs!
Don’t forget to preorder the DVD (€30) from school office and to bring photograph form to school on the day- if you will be purchasing those items.

An Cór & Banna Cheoil / Choir & School Band

Beidh páistí Rang 1, 3, 4, 5, 6, ag canadh & ag seinm le R.2 ar an lá mór agus iarraimid orthu a bheith sna suíocháin ag 10.45 ar maidin sin agus éide scoile iomláin ceart orthu.The children from Rang 1, 3, 4, 5, 6 will be singing & playing music with R.2 on the big day and we ask them all to be in their seats at 10.45 that morning and to be in their full school uniform.

Beidh Cóisir beag sa scoil againn don chór ar an Luan i ndiaidh an Aifrinn mar chomhartha buíochais – agus ráiflí maidir le pas obairbhaile ag dul thart.
We will have a small party for the choir on Monday after Communion to say thank you for their participation – and there’s a rumour of a homework pass going round!

Gabhaimid buíochas do thuistí R.1 a bheidh ag ullmhú cóisir ar ais sa scoil do pháistí/thuistí/sheantuistí R.2 i ndiaidh an Chomaoinigh. Tá tuistí R.1 ag lorg táirgí baicéireachta (cácaí, borróga, taoschnónna, brioscaí srl.) don chóisir seo ó aon duine agus iarrann siad oraibh iad seo a fhágáil sa scoil ar mhaidin an Chéad Chomaoinigh (nó an tráthnóna roimh ré). Míle Buíochas daoibh.
We thank the parents of R.1 who will be arranging and hosting a party back in the school for children parents/grandparents of R.2 after the Communion ceremony. R.1 parents are looking for baked items (cakes, buns, doughnuts, biscuits etc.) for the party and are putting the word out to all – and asking if you could drop these items to the school the morning of the Communion from 10am (or the evening before between 7 and 8.30pm). Big thanks to you all!

Rang 1: Tá cúpla tuiste eile ag teastáil ar an lá chun cuidiú leis an gcóisir. Iarraimid oraibh glaoch a chur orainn chomh luath is gur féidir le do thoil.
A few more parents from Rang 1 are needed on the day to help out with teas/coffees. We ask you to please contact us ASAP.

You may also like...