Achainí Bosca Bróg na Nollag / Team Hope Christmas Shoe-Box Appeal

Dóibh siúd atá ag iarraidh seo a dhéanamh agus toisc gur éirigh chomh maith le seo anuraidh agus arú anuraidh, táimid ag tabhairt faoi seo a láinseail arís i mbliana– an Nollaig a roinnt le páistí atá ag maireachtáil ar imeall den tsochaí agus páistí atá mar íospartaigh an chogaidh, an ghalair nó an bhochtannais timpeall an domhain. Más mian libh páirt a ghlacadh- Iarraimid oraibh bosca Nollag a dhéanamh agus a fhágáil sa scoil ar mhaidin an 11ú Samhain. (Bileog ag dul abhaile go luath).
For those who want to give this a go and because this was such a lovely success over the last 2 years, we are launching this project again this year – to share Christmas with children living at the margins of society and children who are victims of war, disease or poverty around the world. If you would like to take part we ask you to make up a Christmas Box and leave it into school on the morning of November 11ú. (Leaflet going home soon).

Tá na treoireacha eile ar fáil ar an mbileog
faoi cad le cur ann
faoi ghreamóg a chur sa chúinne dheis ar bharr an bhosca
faoi €4 a chur leis i gclúdach litreach (nó €5) ceangailte go claibín an bhosca
faoin mbosca a dhúnadh le banda laisteach

Instructions are provided on the leaflet
about what to put in it
about placing a label on the top right corner of the box
about putting € 4 in an envelope (or € 5) attached to the box lid
about closing the box with elastic bands

Beidh na múinteoirí ag míniú na boscaí seo dona páistí ar scoil agus beidh bosca samplach ann ag geata na scoile mar threoir.
Teachers will explain about these boxes to the children and a sample box will be at the school gate as a guide.

Más maith libh bosca a líonadh (agus ná bí faoi bhrú le seo) – d’fhéadfá bosca do chailín a dhéanamh más cailín atá sa scoil agat nó bosca do bhuachaill más buachaill atá sa scoil agat (agus an aois céanna le aois do pháiste a úsáid).
Sa chás go bhfuil idir cailíní agus buachaillí sa chlann céanna ar scoil- bíodh an rogha agaibh cén cinéal bosca le eagrú.
If you would like to make a box (and please do not feel you have to) –  perhaps prepare a box for a girl if you have a girl in the school or a box for a boy if you have a boy in the school (and use the same age as your child).
In the event that you have a mixture of boys and girls in the school you can to decide on one or the other.

Má tá ceisteanna ag éinne faoi seo – is féidir riomhphoist a sheoladh ag Múinteoir Karla- ábhar “Bosca na Nollag” ag karla@gaelscoilnalochanna.com
If anyone has questions about this – you can send an email to Múinteoir Karla – subject “Bosca na Nollag” to karla@gaelscoilnalochanna.com

You may also like...